CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Saturday, November 21, 2009

TUGASAN KELAS : AKTIVITI 9 TUGASAN 4 MINI KAJIAN TINDAKAN


TAJUK MINI KAJIAN TINDAKAN:
KAEDAH DEMONSTRASI, KAD IMBASAN DAN PERISISAN KOMPUTER DALAM P&PPengenalan :

Demonstrasi merupakan kaedah menunjukkan cara pengaplikasian tentang topik yang diajar oleh guru. Kaedah ini adalah dirasakan begitu berkesan jika digabungkan dengan kad imbasan dan perisisan komputer sebagai pebeguhan terhadap pemahaman sampel kajain tindakan ini iaitu pelajar bermasalah pembelajaran. Kad imbasan yang mengandungi gambar dan perkataan digunakan untuk menguji tahap pengetahuan dan kefahaman pelajar terhadap topik pengajaran yang dipilih. Kad imbasan ini digunakan oleh guru ketika diperingkat set induksi, isi pengajaran atau penutup sepanjang P&P dijalankan. Gabungan kad imbasan dan perisisan komputer iaitu Microsoft Office Word dan Microsoft Office Power Point akan membantu mempertingkatkan kefahaman dan penglibatan pelajar dalam P&P. Perisian komputer boleh digunakan bagi menyampaikan isi pengajaran dan menjalankan aktiviti yang melibatkan pelajar

Relevan :

*Pelajar bermasalah pembelajaran diperhatikan mempunyai masalah dalam mengingat dan memahami tanpa guru menunjukkan cara praktikal, oleh itu kaedah demonstrasi dilihat mampu membantu guru dalam meningkatkan pemahaman pelajar tentang topik yang diajar
*Kad imbasan yang mengandungi gambar dan perkataan dapat membantu pelajar mengenali objek dalam topik yang disampaikan sepanjang proses P&P
*Melalui kad imbasan, guru dapat menguji kefahaman pelajar tentang isi pengajaran yang disampaikan oleh guru
*Perisian komputer iaitu gabungan Microsoft Office Word dan Microsoft Office Power Point dapat membantu guru dalam mempelbagaikan kaedah P&P
*Perisisan komputer juga boleh digunakan oleh guru dalam membuat aktiviti pelajar dengan bertujuan menguji kefahaman mereka secara interaktif


Matlamat :

Meningkatkan instrumen penilaian bagi menguji tahap kefahaman pelajar terhadap topik yang disampaikan oleh guru.

Objektif :

*Pelajar dapat melihat langkah-langkah penggunaan serta objek sebenar berkaitan dengan topik yang diajar oleh guru
*Pelajar dapat menunjukkan objek yang telah dipelajari melalui kad imbasan bergambar apabila disoal oleh guru
*Pelajar dapat menyebut nama objek yang ditunjukkan oleh guru melalui kad imbasan bergambar
*Pelajar dapat menyesuaikan kad imbasan bergambar dan perkataan yang sepadan
*Pelajar dapat menyesuaikan kad imbasan bergambar dan fungsi gambar yang sepadan
*Pelajar dapat menjawab soalan yang diberikan oleh guru menggunakan komputer

Persoalan kajian

1) Bagaimanakah guru menguji tahap kefahaman pelajar bermasalah pembelajaran selain dari penggunaan perkataan?
2) Bagaimanakah guru mempelbagaikan kaedah pengajaran yang dapat meningkatkan penglibatan pelajar bermasalah pembelajaran?
3) Adakah melalui penggunaan kaedah demonstrasi, kad imbasan yang pelbagai dan perisian komputer dapat membantu pelajar bermasalah pembelajaran dalam penyampaikan kefahaman mereka terhadap isi pengajaran yang disampaikan?

Sampel:

Pelajar bermasalah pembelajaran

Tempat kajian tindakan dilakukan:

Bilik darjah

Kekuatan tajuk mini kajian tindakan:

1) ICT

Melalui pemerhatian dan pengalaman terhadap pelajar bermasalah pembelajaran ketika melakukan aktiviti khidmat masyarakat di sekolah program pendidikan khas integrasi di SMK Jalan Reko dan SMK Kajang Utama saya mendapati penggunaan kaedah demonstrasi memang banyak membantu guru dalam penyampaian maklumat sesuatu topik yang diajar, ini kerana melalui kaedah demonstrasi pelajar dapat melihat dan mempraktikkan apa yang diajar serta melalui kaedah ini juga ianya dapat menarik minat dan perhatian pelajar bermasalah pembelajaran dalam memberikan perhatian terhadap apa yang mereka pelajari . gabungan penggunaan kad imbasan bergambar dapat membantu pelajar bermasalah pembelajaran dengan berkesan. Penggunaan kad imbasan bergambar dan kad imbasan mempunyai perkataan dapat membantu pelajar dalam membaca dan mengingat apa yang mereka belajar melalui sebutan dan visual.


Melalui pemerhatian saya ketika melakukan ujian saringan dan ujian diagnostik ICT di SMK Kajang Utama, saya mendapati penggunaan komputer dalam P&P adalah kurang oleh itu majoriti pelajar bermasalah pelajaran menunjukkan minat apabila komputer digunakan ketika ujian-ujian tersebut dijalankan namum mereka tidak berkesempatan untuk menorakainya. Mata pelajaran ICT bagi program pendidikan khas masalah pembelajaran ialah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kemahiran kepada pelajar-pelajar dalam menggunakan asas-asas penggunaan komputer yang membolehkan mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang boleh mereka gunakan pada masa hadapan mereka seperti melakukan kerja-kerja dipejabat dan sebagainya. Akan tetapi apa yang saya dapati ialah kebanyakkan program pendidikan khas masalah pembelajaran di sekolah tidak mengajar mata pelajaran ini secara berterusan dan telah diganti dengan mata pelajaran lain seperti mata pelajaran yang memfokuskan kepada kemahiran. Selain itu, terdapat guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini hanya kepada pelajar-pelajar yang mempunyai tahap intelektual yang dianggap paling baik sahaja. Oleh itu, dengan penggunaan kaedah demonstrasi dan digabungkan dengan kad imbasan dan penggunaan aplikasi komputer saya merasakan bahawa guru mampu mengajar mata pelajaran ini kepada semua tahap intelek pelajar. Ini kerana, melalui demonstrasi pelajar melihat guru melakukan langkah-langkah penggunaan dan turut mengikut apa yang guru lakukan. Bagi penggunaan kad imbasan pula, ianya mampu digunakan dalam menguji sejauhmana tahap pemahaman seseorang pelajar terhadap apa yang telah diajar oleh guru. Penggunaan perisian komputer adalah dirasakan paling penting dalam pengajaran mata pelajaran ini, ini kerana pelajar bukan sahaja melihat dan mendengar penerangan oleh guru mereka tetapi turut melakukan aplikasi dengan berdikari dan bantuan guru.


Kelemahan tajuk mini kajian tindakan:


1) ICT
-Kebanyakan sekolah yang mempunyai program pendidikan khas integrasi bermasalah pembelajaran tidak menyediakan pengajaran bagi matapelajarn ICT.
-Dari pemerhatian, majoriti sekolah hanya mempunyai sebuah komputer dan pelajar-pelajar tidak didedahkan kepada pengajaran ICT.
-Melalui kajian ini, pengkaji (guru) akan menggunakan instrumen kad imbasan dan penerokaan perisian komputer dalam mengajar ICT kepad pelajar-pelajar bermasalah pembelajaran.
-Guru akan menguji kefahaman pelajar dengan tidak memfokuskan hanya kepada penulisan dan pembacaan namun menggunakan pendekatan pengecaman gambar atau objek melalui gambar.

2)Bahasa Melayu

-Melalui kajian ini, pengkaji (guru) akan menggunakan instrumen kad imbasan dan perisian komputer dalam mengajar Bahasa Melayu kepada pelajar bermasalah pembelajaran.Guru menunjukkan objek atau gambar sebenar perkataan yang diajar melalui kaedah demonstrasi
-Guru akan menguji kefahaman pelajar dengan tidak memfokuskan hanya kepada penulisan dan pembacaan namun menggunakan pendekatan pengecaman gambar atau objek melalui gambar.
-Pelajar bermasalah pembelajaran kurang didedahkan dengan ICT dan ini menimbulkan masalah untuk mengaplikasikan ICT dalam P&P. Sekiranya guru mahu mengaplikasikan perisian komputer dalam P&P bahasa Melayu, guru perlu membimbing pelajar untuk menggunakan ICT terlebih dahulu dan ini akan menyebabkan P&P terganggu.
-Selain itu, pelajar bermasalah Pembelajaran juga mengalami masalah bacaan dan tulisan. kebanyakan mereka memahami isi pengajaran namun sekiranya diminta membaca teks, mereka akan mengalami masalah apatah lagi untuk menulis ayat.

3) Kemahiran Hidup
-Kebanyakan pelajar tidak dapat mengenal objek atau peralatan yang diterangkan oleh guru.
-Pelajar sukar untuk mengecam peralatan berdasarkan perkataan yang guru tunjukkan atau sebutkan.
-Pelajar kurang berminat dengan proses P&P di dalam kelas kerana sukar untuk memahami topik yang diajar oleh guru.
-Penggunaan kad imbasan yang sama akan membosankan pelajar.

Cadangan

Cadangan refleksi individu :

1)Guru perlu memastikan pelajar mempunyai kemahiran dalam menggunakan komputer
2)Guru perlu kerap mengulang dan membaca perkataan di kad imbasan bagi membantu pelajar bermasalah pembelajaran
3)Melakukan pengenalan kepana penggunaan komputer untuk setiap kali P&P dijalankan bagi membantu pelajar bermasalah pembelajarn mengingat atau mengimbas kembali cara penggunaan komputer.

Cadangan refleksi berkumpulan

1) Bagi mengatasi masalah kekangan masa guru dicadangkan mengikut target masa yang bersesuaian untuk perlaksanaan penggunaan aktiviti kad imbasan dan penggunaan perisian komputer. Guru tidak perlu menunggu sehingga pelajar memberikan jawapan pada setiap kad imbasan dan perisian komputer yang digunakan
2) Penggunaan kad imbasan yang mengandungi gambar dan perkataan berkemungkinan bagi pelajar bermasalah pembelajaran yang hanya mengenal gambar tetapi tidak tahu mengeja, oleh itu pelajar mungkin dapat diuji kefahaman mereka terhadap topik melalui gambar kad imbasan sahaja. Oleh itu guru dicadangkan untuk menyebut perkataan di kad imbasan dan hanya menyuruh pelajar menyuaikan kad imbasan mengandungi perkataan yang dibaca oleh guru dengan kad imbasan bergambar
3) Bagi masalah dari segi pengetahuan dan kemahiran pelajar bermasalah pembelajaran dalam penggunaan komputer, guru dicadangkan sentiasa melakukan proses orientasi pengenalan komponen dan penggunaan komputer sebelum aktiviti melibatkan perisian komputer digunakan


Cadangan refleksi dari kumpulan lain :

1) Tidak kesemua sekolah mempunyai jumlah komputer yang mencukupi yang membolehkan pelajar melakukan pengaplikasian secara berdikari oleh itu kaedah demonstrasi mampu digunakan oleh guru walaupun pelajar tidak berpeluang untuk melakukan aplikasi menggunakan komputer sebuah seorang.
2)Mampu menarik minat pelajar untuk lebih mudah memahami topik yang diajar oleh guru.
3)Penyediaan kad imbasan yang disediakan kepada pelajar perlulah lebih menarik dari segi pemilihan gambar, warna dan perkataan supaya pelajar lebih suka.
4)Guru perlu menghadkan penggunaan kad imbasan berbentuk gambar dan lebihkan kepada kad imbasan berbentuk perkataan kerana pelajar bermasalah pembelajaran memang kebanyakannya telah mengenali gambar tetapi mereka tidak tahu membaca. Apabila guru menunjukkan perkataan dan pelajar tidak dapat membaca barulah guru perlu menunjukkan gambar yang bersesuaian. Dengan cara ini pelajar akan lebih cepat dapat membaca.
5)Perisian komputer juga boleh dijadikan medium untuk membantu pelajar mengenali gambar yang ditunjukkan. Guru boleh menyuruh pelajar menaip semula perkataan berdasarkan gambar yang telah ditunjukkan oleh guru. Melalui cara ini pelajar dapat didedahkan dengan kemahiran pengunaan teknologi.
6)Melalui perisian komputer juga guru boleh menunjukkan gambar-gambar seperti di dalam kad imbasan tetapi ditunjukkana dalam pelbagai bentuk yang berbeza.

TUGASAN KELAS : AKTIVITI 8 TUGASAN 4 MINI KAJIAN TINDAKAN


TAJUK MINI KAJIAN TINDAKAN:
KAEDAH DEMONSTRASI, KAD IMBASAN DAN PERISISAN KOMPUTER DALAM P&P


Pengenalan :

Demonstrasi merupakan kaedah menunjukkan cara pengaplikasian tentang topik yang diajar oleh guru. Kaedah ini adalah dirasakan begitu berkesan jika digabungkan dengan kad imbasan dan perisisan komputer sebagai pebeguhan terhadap pemahaman sampel kajain tindakan ini iaitu pelajar bermasalah pembelajaran. Kad imbasan yang mengandungi gambar dan perkataan digunakan untuk menguji tahap pengetahuan dan kefahaman pelajar terhadap topik pengajaran yang dipilih. Kad imbasan ini digunakan oleh guru ketika diperingkat set induksi, isi pengajaran atau penutup sepanjang P&P dijalankan. Gabungan kad imbasan dan perisisan komputer iaitu Microsoft Office Word dan Microsoft Office Power Point akan membantu mempertingkatkan kefahaman dan penglibatan pelajar dalam P&P. Perisian komputer boleh digunakan bagi menyampaikan isi pengajaran dan menjalankan aktiviti yang melibatkan pelajar.


Relevan :

*Pelajar bermasalah pembelajaran diperhatikan mempunyai masalah dalam mengingat dan memahami tanpa guru menunjukkan cara praktikal, oleh itu kaedah demonstrasi dilihat mampu membantu guru dalam meningkatkan pemahaman pelajar tentang topik yang diajar.
*Kad imbasan yang mengandungi gambar dan perkataan dapat membantu pelajar mengenali objek dalam topik yang disampaikan sepanjang proses P&P
*Melalui kad imbasan, guru dapat menguji kefahaman pelajar tentang isi pengajaran yang disampaikan oleh guru
*Perisian komputer iaitu gabungan Microsoft Office Word dan Microsoft Office Power Point dapat membantu guru dalam mempelbagaikan kaedah P&P
*Perisisan komputer juga boleh digunakan oleh guru dalam membuat aktiviti pelajar dengan bertujuan menguji kefahaman mereka secara interaktif


Cadangan refleksi individu :

1)Guru perlu memastikan pelajar mempunyai kemahiran dalam menggunakan komputer
2)Guru perlu kerap mengulang dan membaca perkataan di kad imbasan bagi membantu pelajar bermasalah pembelajaran
3)Melakukan pengenalan kepana penggunaan komputer untuk setiap kali P&P dijalankan bagi membantu pelajar bermasalah pembelajarn mengingat atau mengimbas kembali cara penggunaan komputer.

Cadangan refleksi berkumpulan 

1) Bagi mengatasi masalah kekangan masa guru dicadangkan mengikut target masa yang bersesuaian untuk perlaksanaan penggunaan aktiviti kad imbasan dan penggunaan perisian komputer. Guru tidak perlu menunggu sehingga pelajar memberikan jawapan pada setiap kad imbasan dan perisian komputer yang digunakan
2) Penggunaan kad imbasan yang mengandungi gambar dan perkataan berkemungkinan bagi pelajar bermasalah pembelajaran yang hanya mengenal gambar tetapi tidak tahu mengeja, oleh itu pelajar mungkin dapat diuji kefahaman mereka terhadap topik melalui gambar kad imbasan sahaja. Oleh itu guru dicadangkan untuk menyebut perkataan di kad imbasan dan hanya menyuruh pelajar menyuaikan kad imbasan mengandungi perkataan yang dibaca oleh guru dengan kad imbasan bergambar
3) Bagi masalah dari segi pengetahuan dan kemahiran pelajar bermasalah pembelajaran dalam penggunaan komputer, guru dicadangkan sentiasa melakukan proses orientasi pengenalan komponen dan penggunaan komputer sebelum aktiviti melibatkan perisian komputer digunakan

Cadangan refleksi dari kumpulan lain :

1) Tidak kesemua sekolah mempunyai jumlah komputer yang mencukupi yang membolehkan pelajar melakukan pengaplikasian secara berdikari oleh itu kaedah demonstrasi mampu digunakan oleh guru walaupun pelajar tidak berpeluang untuk melakukan aplikasi menggunakan komputer sebuah seorang.
Mampu menarik minat pelajar untuk lebih mudah memahami topik yang diajar oleh guru.

2)Penyediaan kad imbasan yang disediakan kepada pelajar perlulah lebih menarik dari segi pemilihan gambar, warna dan perkataan supaya pelajar lebih suka.
3)Guru perlu menghadkan penggunaan kad imbasan berbentuk gambar dan lebihkan kepada kad imbasan berbentuk perkataan kerana pelajar bermasalah pembelajaran memang kebanyakannya telah mengenali gambar tetapi mereka tidak tahu membaca. Apabila guru menunjukkan perkataan dan pelajar tidak dapat membaca barulah guru perlu menunjukkan gambar yang bersesuaian. Dengan cara ini pelajar akan lebih cepat dapat membaca.
4)Perisian komputer juga boleh dijadikan medium untuk membantu pelajar mengenali gambar yang ditunjukkan. Guru boleh menyuruh pelajar menaip semula perkataan berdasarkan gambar yang telah ditunjukkan oleh guru. Melalui cara ini pelajar dapat didedahkan dengan kemahiran pengunaan teknologi.
5)Melalui perisian komputer juga guru boleh menunjukkan gambar-gambar seperti di dalam kad imbasan tetapi ditunjukkana dalam pelbagai bentuk yang berbeza.TUGASAN KELAS : AKTIVITI 7 TUGASAN 4 MINI KAJIAN TINDAKAN

TAJUK MINI KAJIAN TINDAKAN:

KAEDAH DEMONSTRASI , KAD IMBASAN DAN PERISISAN KOMPUTER DALAM P&P

Pengenalan :

Demonstrasi merupakan kaedah menunjukkan cara pengaplikasian tentang topik yang diajar oleh guru. Kaedah ini adalah dirasakan begitu berkesan jika digabungkan dengan kad imbasan dan perisisan komputer sebagai pebeguhan terhadap pemahaman sampel kajain tindakan ini iaitu pelajar bermasalah pembelajaran. Kad imbasan yang mengandungi gambar dan perkataan digunakan untuk menguji tahap pengetahuan dan kefahaman pelajar terhadap topik pengajaran yang dipilih. Kad imbasan ini digunakan oleh guru ketika diperingkat set induksi, isi pengajaran atau penutup sepanjang P&P dijalankan. Gabungan kad imbasan dan perisisan komputer iaitu Microsoft Office Word dan Microsoft Office Power Point akan membantu mempertingkatkan kefahaman dan penglibatan pelajar dalam P&P. Perisian komputer boleh digunakan bagi menyampaikan isi pengajaran dan menjalankan aktiviti yang melibatkan pelajar.

Relevan Tajuk Mini Kajian Tindakan yang Dipilih

*Pelajar bermasalah pembelajaran diperhatikan mempunyai masalah dalam mengingat dan memahami tanpa guru menunjukkan cara praktikal, oleh itu kaedah demonstrasi dilihat mampu membantu guru dalam meningkatkan pemahaman pelajar tentang topik yang diajar.
*Kad imbasan yang mengandungi gambar dan perkataan dapat membantu pelajar mengenali objek dalam topik yang disampaikan sepanjang proses P&P
*Melalui kad imbasan, guru dapat menguji kefahaman pelajar tentang isi pengajaran yang disampaikan oleh guru
*Perisian komputer iaitu gabungan Microsoft Office Word dan Microsoft Office Power Point dapat membantu guru dalam mempelbagaikan kaedah P&P
*Perisisan komputer juga boleh digunakan oleh guru dalam membuat aktiviti pelajar dengan bertujuan menguji kefahaman mereka secara interaktif

Kelemahan Tajuk Mini Kajian Tindakan

1) Bahasa Melayu

-Melalui kajian ini, pengkaji (guru) akan menggunakan instrumen kad imbasan dan perisian komputer dalam mengajar Bahasa Melayu kepada pelajar bermasalah pembelajaran.Guru menunjukkan objek atau gambar sebenar perkataan yang diajar melalui kaedha demonstrasi
-Guru akan menguji kefahaman pelajar dengan tidak memfokuskan hanya kepada penulisan dan pembacaan namun menggunakan pendekatan pengecaman gambar atau objek melalui gambar.
-Pelajar bermasalah pembelajaran kurang didedahkan dengan ICT dan ini menimbulkan masalah untuk mengaplikasikan ICT dalam P&P. Sekiranya guru mahu mengaplikasikan perisian komputer dalam P&P bahasa Melayu, guru perlu membimbing pelajar untuk menggunakan ICT terlebih dahulu dan ini akan menyebabkan P&P terganggu.
-Selain itu, pelajar bermasalah Pembelajaran juga mengalami masalah bacaan dan tulisan. kebanyakan mereka memahami isi pengajaran namun sekiranya diminta membaca teks, mereka akan mengalami masalah apatah lagi untuk menulis ayat.

2) ICT


-Kebanyakan sekolah yang mempunyai program pendidikan khas integrasi bermasalah pembelajaran tidak menyediakan pengajaran bagi matapelajarn ICT.
-Dari pemerhatian, majoriti sekolah hanya mempunyai sebuah komputer dan pelajar-pelajar tidak didedahkan kepada pengajaran ICT.
-Melalui kajian ini, pengkaji (guru) akan menggunakan instrumen kad imbasan dan penerokaan perisian komputer dalam mengajar ICT kepad pelajar-pelajar bermasalah pembelajaran.
-Guru akan menguji kefahaman pelajar dengan tidak memfokuskan hanya kepada penulisan dan pembacaan namun menggunakan pendekatan pengecaman gambar atau objek melalui gambar.3) Kemahiran Hidup


-Kebanyakan pelajar tidak dapat mengenal objek atau peralatan yang diterangkan oleh guru.

-Pelajar sukar untuk mengecam peralatan berdasarkan perkataan yang guru tunjukkan atau sebutkan.

-Pelajar kurang berminat dengan proses P&P di dalam kelas kerana sukar untuk memahami topik yang diajar oleh guru.

-Penggunaan kad imbasan yang sama akan membosankan pelajar.

Refleksi Berkumpulan:


-Kekangan masa
-Penggunaan kad imbasan yang mengandungi gambar dan perkataan berkemungkinan bagi pelajar bermasalah pembelajaran yang hanya mengenal gambar tetapi tidak tahu mengeja, oleh itu pelajar mungkin dapat diuji kefahaman mereka terhadap topik melalui gambar kad imbasan sahaja
-Pengetahuan dan kemahiran pelajar bermasalah pembelajaran dalam penggunaan komputer

 

Refleksi Ahli Kumpulan Lain:


-Tajuk mini kajian tindakan perlulah lebih dispesifikkan nama matapelajaran dan bukan P&P.
-Akan tetapi kami merasakan mini kajian adalah dilakukan untuk matapelajaran secara general bukan hanya dispesifikkan untuk beberapa matapelajaran sahaja. Ini kerana melalui mini kajian tindakan ini, apa yang kami ingin mengkaji ialah tahap kefahaman pelajar terhadap isi pengajaran yang disampaikan melalui perbuatan mereka dengan menggunakan kad imbasan dan perisisan komputer sebagai medium untuk mereka menyalurkan apa yang mereka faham terhadap isi pengajaran yang telah disampaikan oleh guru.
TUGASAN KELAS : AKTIVITI 6 TUGASAN 4 MINI KAJIAN TINDAKAN

TAJUK MINI KAJIAN TINDAKAN:

KAEDAH DEMONSTRASI,  KAD IMBASAN DAN PERISISAN KOMPUTER DALAM P&P


Pengenalan :

Demonstrasi merupakan kaedah menunjukkan cara pengaplikasian tentang topik yang diajar oleh guru. Kaedah ini adalah dirasakan begitu berkesan jika digabungkan dengan kad imbasan dan perisisan komputer sebagai pebeguhan terhadap pemahaman sampel kajain tindakan ini iaitu pelajar bermasalah pembelajaran. Kad imbasan yang mengandungi gambar dan perkataan digunakan untuk menguji tahap pengetahuan dan kefahaman pelajar terhadap topik pengajaran yang dipilih. Kad imbasan ini digunakan oleh guru ketika diperingkat set induksi, isi pengajaran atau penutup sepanjang P&P dijalankan. Gabungan kad imbasan dan perisisan komputer iaitu Microsoft Office Word dan Microsoft Office Power Point akan membantu mempertingkatkan kefahaman dan penglibatan pelajar dalam P&P. Perisian komputer boleh digunakan bagi menyampaikan isi pengajaran dan menjalankan aktiviti yang melibatkan pelajar.


Relevan Tajuk Mini Kajian Tindakan:

*Pelajar bermasalah pembelajaran diperhatikan mempunyai masalah dalam mengingat dan memahami tanpa guru menunjukkan cara praktikal, oleh itu kaedah demonstrasi dilihat mampu membantu guru dalam meningkatkan pemahaman pelajar tentang topik yang diajar.
*Kad imbasan yang mengandungi gambar dan perkataan dapat membantu pelajar mengenali objek dalam topik yang disampaikan sepanjang proses P&P
*Melalui kad imbasan, guru dapat menguji kefahaman pelajar tentang isi pengajaran yang disampaikan oleh guru
*Perisian komputer iaitu gabungan Microsoft Office Word dan Microsoft Office Power Point dapat membantu guru dalam mempelbagaikan kaedah P&P
*Perisisan komputer juga boleh digunakan oleh guru dalam membuat aktiviti pelajar dengan bertujuan menguji kefahaman mereka secara interaktif


Kekuatan Tajuk Mini Kajian Tindakan Refleksi Individu :

1) ICT
Melalui pemerhatian dan pengalaman terhadap pelajar bermasalah pembelajaran ketika melakukan aktiviti khidmat masyarakat di sekolah program pendidikan khas integrasi di SMK Jalan Reko dan SMK Kajang Utama saya mendapati penggunaan kaedah demonstrasi memang banyak membantu guru dalam penyampaian maklumat sesuatu topik yang diajar, ini kerana melalui kaedah demonstrasi pelajar dapat melihat dan mempraktikkan apa yang diajar serta melalui kaedah ini juga ianya dapat menarik minat dan perhatian pelajar bermasalah pembelajaran dalam memberikan perhatian terhadap apa yang mereka pelajari . gabungan penggunaan kad imbasan bergambar dapat membantu pelajar bermasalah pembelajaran dengan berkesan. Penggunaan kad imbasan bergambar dan kad imbasan mempunyai perkataan dapat membantu pelajar dalam membaca dan mengingat apa yang mereka belajar melalui sebutan dan visual.

Melalui pemerhatian saya ketika melakukan ujian saringan dan ujian diagnostik ICT di SMK Kajang Utama, saya mendapati penggunaan komputer dalam P&P adalah kurang oleh itu majoriti pelajar bermasalah pelajaran menunjukkan minat apabila komputer digunakan ketika ujian-ujian tersebut dijalankan namum mereka tidak berkesempatan untuk menorakainya. Mata pelajaran ICT bagi program pendidikan khas masalah pembelajaran ialah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kemahiran kepada pelajar-pelajar dalam menggunakan asas-asas penggunaan komputer yang membolehkan mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang boleh mereka gunakan pada masa hadapan mereka seperti melakukan kerja-kerja dipejabat dan sebagainya. Akan tetapi apa yang saya dapati ialah kebanyakkan program pendidikan khas masalah pembelajaran di sekolah tidak mengajar mata pelajaran ini secara berterusan dan telah diganti dengan mata pelajaran lain seperti mata pelajaran yang memfokuskan kepada kemahiran. Selain itu, terdapat guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini hanya kepada pelajar-pelajar yang mempunyai tahap intelektual yang dianggap paling baik sahaja. Oleh itu, dengan penggunaan kaedah demonstrasi dan digabungkan dengan kad imbasan dan penggunaan aplikasi komputer saya merasakan bahawa guru mampu mengajar mata pelajaran ini kepada semua tahap intelek pelajar. Ini kerana, melalui demonstrasi pelajar melihat guru melakukan langkah-langkah penggunaan dan turut mengikut apa yang guru lakukan. Bagi penggunaan kad imbasan pula, ianya mampu digunakan dalam menguji sejauhmana tahap pemahaman seseorang pelajar terhadap apa yang telah diajar oleh guru. Penggunaan perisian komputer adalah dirasakan paling penting dalam pengajaran mata pelajaran ini, ini kerana pelajar bukan sahaja melihat dan mendengar penerangan oleh guru mereka tetapi turut melakukan aplikasi dengan berdikari dan bantuan guru.


Kekuatan tajuk mini kajian tindakan refleksi berkumpulan:

*Kebanyakkan program pendidikan khas di sekolah tidak mengajar mata pelajaran ICT dengan berterusan dan kebanyakkan penyelaras telah menggantikan masa untuk mata pelajaran ICT dengan mata pelajaran kemahiran.
*Dengan menggunakan kaedah demonstrasi, guru dapat menjimatkan masa dalam mengajar pelajar mata pelajaran ICT, guru boleh menggunakan tayangan video atau menunjuk cara melakukan langkah-langkah di skrin dan meminta pelajar bersama-sama mengikut pergerakan yang dibuat oleh guru.
*Penggunaan gabungan kad imbasan dan perisian komputer dapat membantu guru mempelbagaikan aktiviti P&P
*Kad imbasan yang digunakan dapat membantu pelajar menguji tahap kefahaman mereka melalui penyuaian dengan perkataan antara gambar kad imbasan dan perkataan
*Penggunaan perisian komputer dapat membantu menarik perhatian dan penglibatan pelajar dalam P&P
*Penggunaan  komputer seperti penggunaan mouse dan papan kekunci dapat merangsang motor halus pelajar ketika penggunaan perisisn komputer yang melibatkan aktiviti pelajar
TUGASAN KELAS : AKTIVITI 5 TUGASAN 1 BUKU & TUGASAN 4 MINI KAJAIN TINDAKAN

KEPENTINGAN KAJIAN TINDAKAN TERHADAP GURU PELATIH/NOVIS/PENGALAMAN

Berikut adalah pendapat mengenai kepentingan kajian tindakan terhadap guru pelatih/novis/berpengalaman , iaitu:

1) Guru akan sentiasa memperbaiki mutu P&P
2) Guru akan mendapat idea untuk mempelbagaikan kaedah dan strategi P&P
3) Kajian tindakan dapat membantu guru dalam melahirkan modal insan yang berkualiti
4) Kajian tindakan dapat membantu guru untuk berperanan secara aktif dalam pembangunan pendidikan di Malaysia
5) Guru akan menjadi semakin peka terhadap persekitaran P&P
6) Menanamkan sikap mengkaji dalam diri guru
7) Hasil dapatan kajian tindakan guru boleh berkongsi bersama guru yang lain dengan itu penambahbaikan terhasil melalui gabungan idea yang berbeza dan bermutu
8) Guru akan sentiasa membuat refleksi pada setiap P&P yang dilakukan bagi mencari kelemahan yang perlu diatasi
9) Melalui kajian tindakan, guru dapat menanamkan budaya membaca dalam diri
10) Melalui kajian tindakan guru lebih memahami dan mendekati keperluan pembelajaran pelajar


TAJUK MINI KAJIAN TINDAKAN KUMPULAN
PENGGUNAAN KAD IMBASAN DAN PERISISAN KOMPUTER DALAM P&P

Pengenalan :

Demonstrasi merupakan kaedah menunjukkan cara pengaplikasian tentang topik yang diajar oleh guru. Kaedah ini adalah dirasakan begitu berkesan jika digabungkan dengan kad imbasan dan perisisan komputer sebagai pebeguhan terhadap pemahaman sampel kajain tindakan ini iaitu pelajar bermasalah pembelajaran. Kad imbasan yang mengandungi gambar dan perkataan digunakan untuk menguji tahap pengetahuan dan kefahaman pelajar terhadap topik pengajaran yang dipilih. Kad imbasan ini digunakan oleh guru ketika diperingkat set induksi, isi pengajaran atau penutup sepanjang P&P dijalankan. Gabungan kad imbasan dan perisisan komputer iaitu Microsoft Office Word dan Microsoft Office Power Point akan membantu mempertingkatkan kefahaman dan penglibatan pelajar dalam P&P. Perisian komputer boleh digunakan bagi menyampaikan isi pengajaran dan menjalankan aktiviti yang melibatkan pelajar.

Relevan :

*Kad imbasan yang mengandungi gambar dan perkataan dapat membantu pelajar mengenali objek dalam topik yang disampaikan sepanjang proses P&P
*Melalui kad imbasan, guru dapat menguji kefahaman pelajar tentang isi pengajaran yang disampaikan oleh guru
*Perisian komputer iaitu gabungan Microsoft Office Word dan Microsoft Office Power Point dapat membantu guru dalam mempelbagaikan kaedah P&P
*Perisisan komputer juga boleh digunakan oleh guru dalam membuat aktiviti pelajar dengan bertujuan menguji kefahaman mereka secara interaktif

TUGASAN KELAS : AKTIVITI 4 TAJUK MINI KAJIAN TINDAKAN

TAJUK MINI KAJIAN TINDAKAN:
KAEDAH DEMONSTRASI ,KAD IMBASAN DAN PERISIAN KOMPUTER DALAM P&P


Pengenalan :

Demonstrasi merupakan kaedah menunjukkan cara pengaplikasian tentang topik yang diajar oleh guru. Kaedah ini adalah dirasakan begitu berkesan jika digabungkan dengan kad imbasan dan perisisan komputer sebagai pebeguhan terhadap pemahaman sampel kajain tindakan ini iaitu pelajar bermasalah pembelajaran. Kad imbasan yang mengandungi gambar dan perkataan digunakan untuk menguji tahap pengetahuan dan kefahaman pelajar terhadap topik pengajaran yang dipilih. Kad imbasan ini digunakan oleh guru ketika diperingkat set induksi, isi pengajaran atau penutup sepanjang P&P dijalankan. Gabungan kad imbasan dan perisisan komputer iaitu Microsoft Office Word dan Microsoft Office Power Point akan membantu mempertingkatkan kefahaman dan penglibatan pelajar dalam P&P. Perisian komputer boleh digunakan bagi menyampaikan isi pengajaran dan menjalankan aktiviti yang melibatkan pelajar.

Sampel:
Pelajar bermasalah pembelajaran

Tempat kajian tindakan dilakukan:
Bilik darjah

Friday, November 13, 2009

TUGASAN KELAS 3 : KOLOKIUM

TAJUK PERTAMA


“Meningkatkan penguasaan bacaan al-Quran dikalangan pelajar tingkatan 1 dan 2 Sekolah Methodist laki-laki Kuala Lumpur dengan menggunakan kaedah Talaqqi dan Musyafahah”

Nama pembentang : Masyitah Ulul Azmin ,Shamsurena Shamsudin dan Siti Hasmiyati Zahari


Terdapat dua objektif kajian tindakan ini dilakukan dan objektif ini merangkumi umum dan khusus. Objektif umumnya ialah bagi meningkatkan peratusan kelulusan ujian tilawah dan hafazan dalam kelas kajian ini dilakukan. Terdapat empat objektif umum dalam kajian tindakan ini iaitu :

• Meningkatkan kemahiran menyebut huruf dengan betul (makhraj huruf)

• Membantu pelajar membaca dengan lancar

• Meningkatkan keupayaan pelajar untuk mengenalpasti hukum-hukum tajwid di dalam ayat al-Quran

• Meningkatkan penguasaan pelajar membaca al-Quran dengan hukum tajwid


Pendapat :

Pada pendapat saya, tajuk kajian ini amatlah bersesuaian dengan maksud kajian tindakan, dimana pengkaji melakukan kajian ini dengan memfokuskan kepada mempertingkatkan kaedah P&P dalam tilawah al-Quran dengan melakukan refleksi pada peringkat awal iaitu memerhatikan tahap kelancaran pelajar terhadap bacaan al-Quran dan kemudian pengkaji iaitu guru terbabit menggunakan kaedah yang bersesuaian dalam mempertingkatkan kefahaman dan kelancaran bacaan dikalangan pelajar. Ini adalah bertepatan dengan konsep kajain tindakan itu sendiri, di mana kajian dilakukan adalah untuk menyelesaikan sesuatu masalah didalam kelas dan guru akan sentiasa melakukan penambahbaikan terhadap kaedah yang digunakan . Pengkaji juga mengukur tahap keberkesanan kaedah yang digunakan melalui borang penilaian naqib ,borang mentee dan pemerhatian melalui rakaman video dan catatan . Melalui data yang diambil pengkaji mendapati bahawa kajian ini adalah berjaya dimana kaedah yang digunakan dalam kajian ini memberikan peningkatan terhadap kefahaman, kelancaran bacaan pelajar serta minat plajar terhadap mata pelajaran tilawah al-Quran.

Tajuk kajian ini ialah “Meningkatkan penguasaan bacaan al-Quran dikalangan pelajar tingkatan 1 dan 2 Sekolah Methodist laki-laki Kuala Lumpur dengan menggunakan kaedah Talaqqi dan Musyafahah”. Meningkatkan penguasaan adalah merupakan kajian tindakan dimana pengkaji (guru) ingin meningkatkan mutu P&P dengan menggunakan kaedah Talaqqi dan Musyafahah dalam penguasaan bacaan al-Guran dikalangan pelajar-pelajar

TAJUK KEDUA

“Meningkatkan pemahaman dan suasana pembelajaran pelajar bagi subjek biologi tingkatan empat menggunakan kaedah peta minda secara berkumpulan “


Nama pembentang : Hasmalina Binti Hamzah dan Hazwin Dalila Harris (P48603)Subjek biologi merupakan salah satu subjek yang boleh dianggap kritikal ataupun susah untuk diingati konsep-konsepnya serta pelajar juga dilihat sering bermasalah dalam memahami isi kandungan subjek ini. Pelajar sering melihat subjek biologi sebagai subjek yang membosankan. Penggunaan peta minda dirasakan oleh para pengkaji dapat membantu dan merupakan salah satu kaedah motivasi yang dapat merangsang para pelajar mengingat dengan lebih mudah serta dapat meningkatkan pemahaman dan suasana P&P pelajar bagi subjek ini. Kajian ini dilakukan untuk menilai sama kaedah peta minda dapat meningkatkan pemahaman pembelajaran dan meningkatkan suasana belajar bagi subjek Biologi tingkatan 4.Pendapat :

Pada pendapat saya, tajuk kajian ini adalah bertepatan dengan konsep kajian tindakan.Subjek Biologi merupakan satu subjek yang agak sukar dan pelajar memerlukan pemahaman yang baik bagi memastikan mereka dapat menguasai matapelajaran ini dengan bagus. Pengkaji iaitu guru yang mengajar matapelajaran ini menggunakan pendekatan kaedah peta minda dalam meningkatkan pemahaman dan minat pelajar. Pengkaji mendapati dengan menggunakan pendekatan peta minda belajar bukan sahaja dapat meningkatkan pemahaman mereka dan keseronokan belajar akan tetapi pelajar juga menyatakan bahawa mereka juga dapat meningkatkan kemahiran sosial dan komunikasi. Secara keseluruhannya, pengkaji telah melakukan kajian tindakan dalam kelas ini dengan baik sekali dimana sesuai dengan komsep kajian tindakan iaitu melalui permasalah pengkaji mendapatkan kaedah atau jawapan kepada permasalahn tersebut.

Dari segi kajian tindakan, tajuk kajian ini adalah tidak bersesuaian untuk kajian tindakan kerana pengkaji (guru) menggunakan perkataan "pemahaman".Pemahaman individu pelajar adalah sukar untuk diuji dengan menggunakan kaedah peta minda secara berkumpulan. Selain itu, pengkaji mempunyai hasil dapatn kajian yang menyatakan bahawa terdapat peningkatan dari segi aspek sosial dan komunikasi pelajar namun dua aspek ini tidak dinyatakan sebagai matlamat utama bagi kajian tindakan ini.

TUGASAN KELAS 2: JURNAL KAJIAN TINDAKAN (BERKUMPULAN)

Impact of an Action Research Instructional Model:


Student Teachers as Reflective Thinkers


By : Alcione N. Ostorga


Ver6nica L6pez Estrada


University of Texas-Pan American


Jurnal ini mengkaji tentang satu usaha bagi menggalakkan satu pendirian yang reflektif oleh guru-guru baru. Menerangkan tentang kajian terhadap satu model pengajaran untuk guru-guru praperkhidmatan di peringkat prasiswazah. Sampelnya terdiri daripada pelajar-pelajar yang merupakan bakal-bakal guru yang mengambil kursus seminar pengajaran pada semester akhir semasa mereka dalam proses kerja kursus mahasiswa. Kajian ini dikembangkan melalui pendekatan kajian tindakan untuk membangunkan model pengajaran. Jurnal ini menumpukan kepada satu gambaran model pengajaran yang timbul daripada proses, dan ia membentangkan satu hasil analisis, serta implikasi-implikasi untuk kajian lanjutan dan amalan dalam pendidikan guru.


Qualitative Assessment Across Language Barriers : An Action Research Study

By: Johannes C. Cronje


Masalah perbezaan komunikasi dan budaya antara pengkaji dan pelajar (responden) dalam pengkaji melakukan penilaian terhadap kualiti pembelajaran dikalangan pelajar berkenaan (responden)

Kajian tindakan ini dilakukan terhadap 12 orang pelajar Sarjana Program Pendidikan ICT di Universiti Sains dan Teknologi di Sudan. Kajian ini dilakukan selama 2 tahun.

Pengkaji telah melakukan kajian perpustakaan mengenai kajian ini terlebih dahulu dalam merangka kaedah yang bersesuaian sebelum kajian ini dilakukan.

Kajian ini adalah ianya merangkumi tiga fokus iaitu:

1)Perincian dan sedalam mana kriteria yang perlu dalam menilai portfolio pelajar

2) Apakah nilai dalam portfolio yang dihasilkan oleh pelajar

3))Bagaimana penilai dapat menyelamai proses-proses yang terlibat dalam penghasilan portfolio pelajar.


Hasil penilaian seorang guru terhadap pelajar yang berlainan bahasa ibunda dan budaya tidak semestinya boleh dilihat melalui markah peperiksaan semata-mata, ini kerana mungkin pelajar berkenaan tidak dapat berkomunikasi dengan guru dengan baik akan tetapi pelajar tersebut sebenar mempunyai pemahaman dan kemahiran yang tinggi terhadap apa yang telah dia pelajari. Oleh itu, penilaian dalam bentuk yang pelbagai perlu dilakukan oleh guru.

Melalui kajian ini didapati bahawa komunikasi adalah lebih penting dari bahasa pengunaan. Guru boleh mengkaji peningkatan pemahaman pelajar bukan hanya melalui kefahaman terhadap penggunaan bahasa yang digunakan pelajar semata-mata, akan tetapi jika guru mempunyai masalah atau limitasi dari segi penggunaan bahasa yang berbeza dengan pelajar guru boleh melakukan pemerhatian melalui bahasa badan, konteks mata dan sebagainya selain dari penggunaan bahasa semata-mata.


Collaborative Action Research And Project Work: Promising Practices for Developing Collaborative Inquiry Among Early Childhood Preservice Teacher.

By: Mary Jane Moran, Source: Science Direct


Kajian ini dilakukan dengan menggabungkan kajian dan latihan bagi pembangunan kanak-kanak tadika melalui lingkaran kolaboratif dalam tugasan yang melibatkan projek jangka panjang.


Saturday, November 7, 2009

AKTIVITI KELAS 1: Tugasan 1 buku

Tajuk Buku : Teacher as Reflective Practitioner and Action Researcher Pengarang : Richard D. Parson and Kimberlee S. Brown

“Reflective Practitioner” adalah bermaksud pemikiran pengamal dimana dalam konteks dalam buku ini tindakan yang dilakukan oleh guru.“Action Research” pula bermaksud kajian tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mempertingkatkan mutu P&P.Guru yang bijak bertindak tahu apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukan sesuatu tindakan dan kemudian mereka akan sentiasa akan mengimbas kembali apa yang telah mereka lakukan.

APA ITU KAJIAN TINDAKAN?

1) Kajian tindakan didefinisikan sebagai satu bentuk penyiasatan yang membolehkan guru untuk memeriksa tindakan yang dilakukan olehnya (Tomlinson, 1995)

2) Kajian tindakan merupakan “applied research” (kajian perlaksanaan) dimana pengkaji/penyelidik juga merupakan pengamal (contoh seperti guru) dan menggunakan kajian sebagai metodologi untuk mengenalpasti “apa” yang mereka lakukan dan membuat keputusan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi.

3) Kajian tindakan lahirnya daripada sesuatu yang mudah seperti pengetahuan am. Guru sebagai penyelidik yang mengaplikasikan persoalan saintifik yang berkaitan dengan pengalaman dan pengendalian dalam bilik darjah yang bertujuan dalam mempertingkatkan keberkesanan P&P.Kajian tindakan dijalankan oleh guru bilik darjah, oleh itu kajian yang dilakukan adalah berdasarkan isu dalam bilik darjah tersebut dan hasil dapatan kajian digunakan untuk perancangan untuk pengajaran pada masa depan.

4) Kajian tindakan merupakan sebahagian dari kehidupan profesionalisme seorang guru dan ianya berkekalan selagi seorang guru itu berkeinginan untuk mempertingkatkan kebekerkesanan dan mengekalkan profesionalismenya.

Kajian tindakan mendapat perhatian para ilmuan kerana bagi pendapat mereka kajian tindakan merupakan kaedah dalam melakukan perubahan pendidikan dalam bilik darjah, seluruh sekolah dan sehingga sekitar daerah.

MENGAPA KAJIAN TINDAKAN DILAKUKAN OLEH GURU?

1)Mempertingkatkan perlaksanaan P&P

Kajian tindakan dijadikan sebagai model dalam memberikan guru sebagai panduan dalam membuat keputusan mengenai tindakan, peningkatan dan strategi pengajarannya.

2) Sebagai alat untuk perkembangan profesionalisme

Kajian tindakan bukan sahaja sebagai alat untuk mempertingkatkan mutu P&P, akan tetapi ianya juga membantu dalam memperkembangkan kebolehan seseorang guru , kemahiran menyelesaikan masalah dan perkembangan gaya profesionalisme seseorang guru.

Kajian tindakan juga dapat mempertingkatkan tahap keyakinan diri, kebolehan diri, kesediaan melakukan kajian dan daya kreativiti.

3) Mempertingkatkan kemudahan perlaksanaan dan kesahihan penyelidikan

Kajian tindakan menggabungkan dua ilmu pengetahuan dan pengalaman bersama. Contoh seperti perkaitan antara persoalan kajian dan hipotesis.

Pengaplikasian strategi terbaru hasil daripada dapatan kajian tindakan digunakan terhadap responden kajian tersebut.

4) Perlaksanaan sosial dan membuat polisi

Kurt Lewin (1946) menyatakan bahawa sasaran utama kajian tindakan dilakukan adalah untuk mengatasi jurang antara tindakan sosial dan teori sosial.

Melalui kajian tindakan , ianaya dapat digunakan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan baru mengenai sistem sosial dan pada masa yang sama melakukan perubahan terhadap apa yang disasarkan.

5) Kajian tindakan : Mengambil kira aspek etika

Kajian tindakan dapat membantu guru melatih diri dalam melakukan tanggungjawab sebagai pendidik yang sebenar. Ini kerana melalui kajian tindakan , guru akan sentiasa melakukan pemeriksaan tentang keberkesanan strategi P&P dan sentiasa memenuhi keperluan pelajar-pelajarnya.

Tiada seorang pakar pun akan sentiasa dapat menjanjikan bahawa mereka akan sentiasa berjaya dalam apa yang dilakukan olehnya.

Guru yang beretika perlu sentiasa mengkaji dan memastikan tindakan dan strategi P&P yang dilakukan adalah sah dan berkesan terhadap pelajar-pelajarnya.
BILA GURU MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN


*Perlukan penambahbaikan dari kebiasaan atau budaya pengajaran dalam bilik darjah.
*Terdapat permasalahan dalam pengajaran guru dan pembelajaran pelajar.
*Untuk memperkembangkan profesionalisme melalui proses penemuan kendiri.
*Apabila guru ingin mencuba pendekatan-pendekatan pengajaran yang difikirkan terbaik

DIMANAKAH GURUMELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN

*Guru akan melakukan kajian tindakan apabila guru merasakan bahawa terdapat permasalahan di dalam bilik darjah. Guru boleh melakukan kajian tindakan di dalam dan luar bilik darjah yang melibatkan pelajar-pelajar dan mata pelajaran yang diajar olehnya.
*Kajian tindakan boleh dilakukan pada peringkat sekolah, dimana ia boleh melibatkan guru dan pihak pentadbiran sekolah dalam mencari penyelesaian terbaik dalam meningkatkan kualiti pengurusan dan infrastruktur sekolah bagi melahirkan pelajar-peljar yang berprestasi serta berkemahiran tinggi
*Kajian tindakan bukan dihadkan dapat dilakukan hanya diperingkat sekolah dan bilik darjah semata-mata, namun ianya juga boleh dilakukan pada peringkat daerah melalui kolaborasi bersama guru-guru daripada sekolah-sekolah lain.

BAGAIMANAKAH GURU MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN

PROSEDUR MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN


1. Mengenal pasti masalah


Guru yang ingin melakukan kajian tindakan perlu mengenalpasti masalah dapat menarik perhatian guru untuk menyelesaikannya, dengan itu guru akan melakukan kajian tindakan dengan memenuhi apa yang guru perlu selesaikan atau pertingkatkan.


2. Kajian perpustakaan


Guru perlu mendapatkan beberapa sumber rujukan yang berkaitan dengan permasalahan kajian tindakan yang dilakukan


3. Menyatakan hipotesis


-Apa yang dijangkakan oleh guru melalui kajian tindakan yang dilakukan
-Guru membina persoalan mengenai apa yang guru jangkakan dengan kajian tindakan yang dilakukan

4. Membina dan melakukan reka bentuk
 
-Apakah langkah-langkah yang perlu guru binakan dalam mencapai objektif kajian tindakan yang dilakukan
-Apakah langkah-langkah yang diperlukan dalam mempertingkatkan kesahan dapatan / hasil kajian

5. Pengumpulan dan penganalisisan data


-Teknik yang guru akan gunakan dalam mendapatkan respon terhadap kajian tindakan yang dilakukan
-Apakah bentuk data yang guru akan kumpulkan dan bagaimana data tersebut dianalisa


PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN DATA

Maklumat yang dikumpul oleh guru yang bertindak sebagai penyelidik terdiri dari banyak bentuk seperti :


#Skor markah ujian

#Kekerapan tingkahlaku

#Laporan individu pelajar

#Artifak

#Dokumen

Sumber data dapat dikategorikan samada :


Kuantitatif
Berdasarkan pada nombor dan kekerapan


Kualitatif
Abstrak dan sesuatu ciri situasi atau peristiwa


Tajuk Buku : Action Research in the Classroom
Pengarang : Vivienne Baumfield, Elaine Hall and Kate WallAPA ITU KAJIAN TINDAKAN(KT)


Kajian Tindakan Merupakan satu kajian yang wujud daripada permasaalahan yang diutarakan oleh guru bagi mengenalpasti fokus kepada kajian yang hendak dilakukan di dalam kelas. Hasil daripada permasaalahan yang dikemukakan kajian tindakan akan dilakukan dan ianya di terapkan melalui lingkaran model kajian tindakan yang sesuai( Kemmis & McTaggart (1988)). Ianya melibatkan 2 proses iaitu persoalan dan hasil daripada persoalan yang dikemukakan pengkaji akan menjalankan proses kajian tindakan. Bertujuan untuk melakukan penambahbaikan terhadap permasaalahan yang timbul.

Struktur Utama Menerangkan tentang kepentingan penyataan masalah oleh guru melalui kajian tindakan untuk membangunkan dan membuat pembaharuan dalam cara mengajar dan proses pembelajaran.

MENGAPA GURU MELAKUKAN KT?

1) Melakukan penambahbaikan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran
Guru melakukan kajian tindakan adalah bertujuan untuk membuat perubahan dari segi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas supaya pelajar lebih mudah memahami topik pengajaran.

2) Membina pengetahuan dan pemahaman pedagogi

Pengetahuan dan pemahaman terhadap pedagogi penting bagi guru untuk meningkatkan proses P&P mereka supaya pelajar tidak cepat bosan terhadap pembelajaran di dalam kelas.

3) Meningkatkan keberkesanan amalan mengajar guru dan meningkatkan pencapaian murid.

Amalan mengajar yang berkesan penting untuk meningkatkan pencapaian pelajar. Guru melakukan kajian tindakan untuk melihat penerimaan pelajar terhadap amalan pengajaran yang digunakan.

BILA GURU MELAKUKAN KT

*Apabila guru merasakan wujud permasaalahan yang perlu di perbaikai dan dilakukan penambahbaikan.

*Apabila guru ingin mencuba pendekatan-pendekatan pengajaran yang baru dan difikirkan sesuai terhadap topik yang di ajar.

DI MANA GURU MELAKUKAN KT?

*Kajian ini dilakukan dengan kerjasama guru dan pelajar yang terdiri daripada bakal guru dalam sistem pendidikan.

*Kajian ini dilakukan di sekolah

BAGAIMANA GURU MELAKUKAN KT?

Model Reka Bentuk Kajian Tindakan
( Kemmis & Mc Taggard (1988)

Melibatkan proses " plan- do- review.
1) Merancang
2) Melakukan
3) Mengkaji Semula

(Model dinamik kitaran kajian tindakan)PROSEDUR

1) Cadangan pertanyaan atau persoalan

"Agency"- cara tindakan melakukan sesuatu. Ianya merujuk kepada pengetahuan sedia ada penyelidik/guru terhadap kawalan fokus pertanyaan atau persoalan, kaedah dalam melakukan kajian, analisis dan tafsiran data dan cara di mana projek itu dilaksanakan.

Dorongan - dorongan terhadap penyataan masalah bagi kajian tindakan di ransang oleh sumber-sumber yang berbeza, berpunca daripada guru, sekumpulan teman-teman, seluruh sekolah atau kumpulan sekolah.

2. Proses yang mana pertanyaan itu di teruskan

Alatan - merujuk kepada kaedah penyelidikan yang dilakukan seperti pemerhatian, soal selidik, temubual atau markah ujian dan setiap kaedah yang di gunakan ialah untuk mendapatkan data.

Analisis - data yang dipeolehi di analisis untuk membuktikan kesahannya. Ianya dilakukan untuk menjana satu gambaran dan satu hipotesis baru.

3. Penonton/ peserta

*Suara
*Masyarakat kritikal

PENGUMPULAN DAN PENGANALISAAN DATA

1) Data Kualitatif - data yang merujuk kepada perkataan, seperti transkrip temubual.

2) Data Kuantitatif - data yang merujuk kepada nombor seperti markah ujian.


Buku rujukan tambahan untuk menyokong maklumat mengenai kajian tindakan
Tajuk : Guru sebagai Penyelidik
Pengarang : Abdul Rahman bin Abdul Majid Khan
Kajian tindakan sering dan sebaik-baiknya dijalankan oleh pengamal sesuatu bidang (guru).Kajian tindakan adalah kajian berbentuk ilmiah yang dijalankan secara longgar, khususnya apabila kajian dijalankan berkaitan teori-teori atau metodologi pembelajaran di sesuatu kelas. Contonhnya seorang guru yang mencuba kaedah baru serta membandingkan pencapaiannnya dengan kejayaan-kekayaan lampau yang mengguna pakai kaedah-kaedah yang berlaianan sebenarnya sedang melakukan kajian tindakan. Maka dapatlah disimpulkan bahawa kajian tindakan adalah juga satu bentuk kajian gunaan yang bertindak menyelidik aplikasi sesuatu prinsip atau kaedah dalam situasi khusus.

Walau apa jenis pendekatan yang digunakan dalam melakuakn kajian tindakan, tidak kira sama ada ia merupakan kajian tindakan yang dilakukan secara besar atau kecil, ciri-cirinya ahruslah bersifat ilmiah, iaitu kajian bersifat sistematik, setiap langkah direncanakan dengan teratur, berkonseptual serta jelas prosedurnya, cermat, teliti dan berobjektif. Ia perlu dijalankan dengan penuh beretika tanpa prejudis atau berkepentingan tertentu, melainkan cuma bertujuan menmbah ilmu memenuhi keperluan tertentu seperti memperbaiki prestasi kerja (ini menyokong maklumat yang terdapat dalam buku "Teacher as Reflective Practitioner and Action Researcher " dimana penulis buku berkenaan berpendapat salah satu sebab mengapa guru perlu melakuan kajian tindakan adalah kerana melalui kajian tindakan ianya dapat melatih guru meningkatkan kemahiran dan pengetahuaanya dalam etika profesion perguruan.

Kajian tindakan merupakan salah satu komponen perkembangan profesional perguruan. Perkembangan profesional merujuk kepada apa sahaja pengalaman yang yang memperkayakan ilmu, penghayatan,kemahiran dan kefahaman guru-guru berhubung kerjanya (Glickman, Gordon & Ross Gordon, 2001:360). Kenyataan ini juga dilihat menyokong maklumat yang diberikan di dalam buku "Teacher as Reflective Practitioner and Action Researcher ", dimana penulis buku tersebut menitikberatkan bahawa kajian tindakan membantu guru dalam meningkatkan keberkesananya pengajarnnya dan profesionalisme. Dalam konteks pendidikan, Edefelt (1979) mencadangkan bahawa perkembangan profesional perlu mengambil kira semua individu sekolah dan sesiapa sahaja yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam urusan penambaikannya. Beach dan Reinhartz (2000:265) menyatakan perkembangan profesional untuk para guru, penyelia dan pemimpin pengajaran adalah peluang bagi mengembang pengajaran, penyeliaaan dan kemahiran-kemahiran pentadbiran secara berterusan.

Bahan Rujukan Jurnal
Tajuk :Kajian Tinadakan - Satu Pengertian
Pengarang :Ng Kim Choy (M.Tech.Mgt.,B.A. (Hons.), Dip.Ed.),
Ketua Jabatan, Jabatan Ilmu Pendidikan, MPSS.
21 Januari 2001
http://www.teachersrock.net/

Beberapa Perbezaan Antara Penyelidikan Pendidikan Tradisi Dengan Kajian Tindakan

Kajian Tindakan juga tergolong dalam penyelidikan pendidikan. Walau bagaimanapun terdapat beberapa perbezaan antara Kajian Tindakan dengan penyelidikan pendidikan tradisi atau konvensional yang selalu dilaksanakan dalam pendidikan. Perbezaan yang dihuraikan di sini dibataskan kepada beberapa aspek kajian tradisi yang didapati boleh menimbulkan kekeliruan dalam memahami Kajian Tindakan. Aspek-aspek tersebut merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan peranan penyelidik, tujuan kajian, sampel kajian, serta menggunakan dapatan untuk membuat generalisasi.

Penyelidikan pendidikan selalunya dilakukan oleh Institusi Pengajian Tinggi untuk tujuan akademik atau pun oleh individu atau organisasi tertentu untuk tujuan pembentukan dan pengembangan dasar atau program yang berkaitan dengan pendidikan.

Dua pihak yang terlibat dalam kajian iaitu penyelidik dan pihak yang dikaji terdiri daripada ahli sesuatu situasi sosial atau organisasi yang berlainan serta memainkan peranan yang berbeza. Contoh, dalam kajian tentang "Minat Pelajar Bandar Dan Luar Bandar Dalam Mata Pelajaran Sains", penyelidik (pihak yang menjalankan kajian) mungkin terdiri daripada Pegawai Pendidikan dari K-ementerian Pendidikan, pelajar atau pensyarah dari Institusi Pengajian Tinggi. Manakala sampel kajian (pihak yang dikaji) pula terdiri daripada murid, guru dan pengetua sekolah di bandar dan di luar bandar.

Lazimnya tujuan sesuatu kajian ialah untuk melihat sejauh manakah sesuatu keadaan sosial wujud. Bagi menentukan sama ada sesuatu keadaan yang dikaji itu wujud atau tidak, dikemukakan beberapa soalan kajian berkaitan dengan perkara yang dikaji. Contoh, sejauh manakah minat pelajar bandar / luar bandar dalam mata pelajaran sains? Atau sejauh manakah kemudahan makmal mempengaruhi minat pelajarterhadap sains?

Penyelidikan pendidikan tradisi menggunakan sampel kajian dari sesuatu kelompok populasi. Contoh, dalam kajian tentang "Minat Pelajar Bandar / Luar Bandar Dalam Mata Pelajaran Sains", kelompok populasi yang dikaji ialah murid, guru sains dan pentadbir sekolah di bandar dan luar bandar. Penyelidik melibatkan sebahagian sahaja daripada keseluruhan kelompok yang dikaji misalnya sebanyak 30% untuk dijadikan sampel kajian.

Berasaskan pertimbangan bahawa semua ahli kelompok mempunyai ciri-ciri yang sama seperti dari segi peranan, tanggunjawab, amalan atau lain-lain ciri yang berkaitan dengan perkara yang dikaji, sampel 30% ini dianggap mewakili keseluruhan populasi yang terbabit. Oleh itu dapatan kajian daripada sampel sebanyak 30% boleh dijadikan asas untuk membuat satu anggapan umum atau generalisasi terhadap keseluruhan kelompok populasi tadi. Contoh generalisasi yang mungkin boleh dibuat daripada dapatan kajian ialah "pelajar bandar lebih minat belajar sains daripada pelajar luar bandar".

Seiring dengan itu penyelidik juga boleh menggunakan dapatan kajian •untuk membuat cadangan umum bagi meningkatkan minat dalam mata pelajaran sains di kalangan populasi luar bandar. Lazimnya cadangan untuk memperbaiki program dimajukan kepada organisasi pendidikan yang terlibat secara langsung dalam perancangan pendidikan sains di sekolah. Dalam konteks pelaksanaan kajian, peranan penyelidik berakhir setelah laporan kajian disediakan.

Pengertian Tentang Kajian Tindakan

Kajian Tindakan adalah kajian berbentuk kualitatif. K-ajian kualitatif menggunakan data dalam bentuk fakta asal seperti dilihat, didengar atau dibaca. Data berbentuk statistik (nombor) juga digunakan tetapi tidak menjadi cacat sesuatu Kajian Tindakan yang tidak menggunakan data berbentuk itu.

Peraturan yang perlu dipatuhi apabila menjalankan Kajian Tindakan ialah keempat-empat langkah asas iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek yang dilakukan secara berurutan dalam bentuk gelungan. Berikut dihuraikan dengan lebih terperinci beberapa perkara asas tentang Kajian Tindakan. Masalah yang dialami oleh guru-guru yang menjalankan Kajian Tindakan di sekolah dijadikan asas dalam membuat huraian dan cadangan.

Pengembangan Profesionalisme Guru

Kajian Tindakan mengembangkan kemampuan guru sebagai peneroka pengetahuan yang profesional. Guru sebagai seorang profesional tidaklah semata-mata mengamalkan pengetahuan yang dikemukakan oleh orang lain tetapi berupaya merintisjalan bagi menangani pelbagi masalah P&P.

Dalam K.ajian Tindakan, guru sebagai penyelidik mengkaji amalan bekerjanya sendiri serta kaitannya dengan keberkesanan pembelajaran di kalangan murid-murid yang diajarnya. Amalan bekerja iaitu amalan mengajar termasuklah cara guru berinteraksi dengan murid, latihan-latihan yang disediakan, gaya penyampaian, soalan-soalan yang digunakan dan sebagainya. Guru menjalankan kajian atas kesedaran bahawa terdapat masalah yang mengganggu proses pembelajaran di kalangan murid-murid yang diajarnya dan masalah itu perlu ditanganinya sendiri.

Apabila seseorang guru mengamalkan Kajian Tindakan beliau perlu melakukan pengubahsuaian amalan P&P secara berterusan sehingga berlaku peningkatan dalam pencapaian murid pada tahap yang jauh lebih baik berbanding dengan keadaan sebelum kajian dijalankan. Sekiranya pencapaian murid meningkat setelah melakukan aktiviti P&P yang telah dirancang untuk menangani masalah yang wujud, bolehlah dirumuskan bahawa amalan pengajaran guru berkesan. Keberkesanan pengajaran guru meningkatkan kewibawaannya sebagai pendidik dan dengan itu tahap profesionalisme guru itujuga turut meningkat.

Kajian Tindakan memperlihatkan pengembangan guru sebagai sesuatu yang mengarah dari bawah ke atas (bottom-up) dan bukan dari atas ke bawah (top-down). Model penjana pengetahuan (knowledge-generating model) mengandaikan bahawa kemajuan dalam latihan pendidikan perlulah berasaskan pada pandangan dan pengalaman guru sendiri. Model ini menekankan peranan guru sendiri sebagai model utama kajian tanpa menerima tekanan atau arahan dari pihak atasan. Dapatan dari kajian diterima sebagai sebahagian daripada percambahan idea dalam bidang yang dikaji.

Meningkatkan Keberkesanan Amalan Mengajar

Peningkatan keberkesanan amalan mengajar seseorang guru boleh dilihat melalui peningkatan prestasi pihak yang menerima perkhidmatan guru tersebut iaitu murid-murid. Melalui pemerhatian terhadap aktiviti-aktiviti P&P yang dijalankan di bilik darjah, guru mengumpul data secara terancang untuk mengesan kelemahan dan kekuatan aktiviti yang dilaksanakan. Data yang telah dianalisis memberi gambaran yang jelas kepada guru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan proses P&P. Berpandukan kepada analisis data guru mengubahsuai amalan mengajar yang lalu supaya menjadi lebih berkesan. Proses mengutip data dan mengubahsuai amalan berlaku berulangkali sehinggalah berlaku peningkatan dalam prestasi murid.

Tujuan Kajian

Pelaksanaan Kajian Tindakan di bilik darjah bertujuan khusus untuk meningkatkan keberkesanan amalan mengajar guru dan meningkatkan pencapaian murid. Secara logik, seorang murid dianggap berjaya menguasai kemahiran-kemahiran pembelajaran yang terdapat dalam sukatan pelajaran apabila berjaya mendapat markah tinggi dalam sebarang penilaian bagi mata pelajaran tersebut. Dalam konteks pencapaian akademik, murid tersebut juga dianggap cemerlang dalam mata pelajaran itu.

Sesuatu Kajian Tindakan yang bertujuan untuk mengatasi pelbagai masalah pembelajaran atau membantu murid menguasai pelbagai kemahiran pembelajaran yang ditetapkan untuk satu-satu mata pelajaran adalah lebih menepati matlamat untuk membantu murid mencapai tahap cemerlang dalam satu-satu mata pelajaran. Perhatikan contoh berikut:

• Membantu murid belajar dengan berkesan melalui pengajaran yang berkesan.
• Membantu murid merancang cara belajar di bilik darjah dengan berkesan melalui bimbingan guru yang berkesan.
Contoh di atas boleh dijadikan tujuan kajian tindakan untuk dilaksanakan oleh seorang guru dalam satu kelas, atau untuk semua guru dalam satu sekolah bagi satu atau semua mata pelajaran atau pelbagai mata pelajaran. Kajian itu boleh dilaksanakan dalam tempoh setahun atau untuk beberapa tahun.

Pelaksanaan Kajian Tindakan untuk satu atau beberapa tahun sesi persekolahan pastilah mengandungi beberapa pusingan atau kitaran mengikut masalah-masalah yang hendak ditangani. Tiap-tiap kitaran kajian mengandungi tujuan khusus berkaitan dengan satu-satu masalah atau kemahiran yang cuba ditangani. Perhatikan contoh-contoh berikut:

• Meningkatkan penguasaan kemahiran mendarab sifir 2 hingga 4.
• Meningkatkan kefahaman murid tentang rumah sa, puluh dan ratus dalam kemahiran asas menambah.

Selain daripada bertujuan untuk menangani masalah pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan pencapaian rendah di kalangan murid, Kajian Tindakan juga boleh dijadikan strategi untuk memperbaiki lagi pencapaian murid yang berada pada tahap baik ke tahap cemerlang.

Langkah-Langkah Melaksanakan KajianTindakan

Dalam proses pembelajaran di bilik darjah, tiap-tiap kemahiran lazimnya dipelajari satu per satu. Proses yang sama berlaku dalam Kajian Tindakan. Tiap-tiap masalah pembelajaran di tangani satu per satu. Proses pelaksanaan Kajian Tindakan merangkumi empat langkah iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Langkah-langkah ini dilaksanakan secara berurutan dalam bentuk gelungan. Gelungan seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah menggambarkan proses pelaksanaan tanpa penghujung.


RAJAH KT

Dalam satu gelungan atau kitaran kajian, pengkaji cuba menangani satu masalah tertentu seperti meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiranan dalam sesuatu mata pelajaran. Pelbagai aktiviti P&P dicuba untuk menangani masalah itu. Setelah masalah dapat ditangani kitaran kajian seterusnya dimulakan dengan memberi tumpuan kepada masalah lain pula.

Setelah dibuat perancangan rapi untuk mengatasi sesuatu masalah, adalah dijangkakan bahawa sesuatu masalah itu seharusnya dapat diatasi. Mungkin berlaku keadaan di mana penyelidik mendapati tiada perubahan berlaku atau sedikit sahaja kejayaan dicapai setelah kajian dilaksanakan. Sekiranya pengkaji tidak melakukan pemerhatian yang teliti dan tidak membuat catatan semasa kajian berlangsung, sukar baginya untuk mengesan dengan tepat kelemahan aktiviti yang dilaksanakan. Oleh itu amalan mencatat atau merekod segala perkembangan yang berlaku semasa aktiviti dilaksanakan adalah satu peraturan yang perlu dipatuhi dalam Kajian Tindakan.

Seseorang guru yang mengamalkan kajian tindakan sentiasa mencari masalah pembelajaran yang dihadapi oleh muridnya. Setelah masalah dikenalpasti usaha dilakukan untuk menangani masalah itu melalui langkah-langkah merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Proses kajian untuk menangani masalah-masalah pembelajaran yang telah dikenalpasti berlaku berterusan sehingga semua masalah diatasi.

Mengubah Amalan Mengajar

Dalam situasi pembelajaran di bilik darjah murid-murid menghadapi berbagai-bagai masalah. Perkara ini boleh dikesan melalui pencapaian murid yang berbeza-beza walaupun mereka diberi pengalaman pembelajaran yang sama. Apakah lagi yang boleh dilakukan oleh guru untuk membantu murid-murid golongan ini?

Langkah-langkah P&P melalui Kajian Tindakan melibatkan guru mengutip data terperinci tentang berbagai faktor bilik darjah yang mempengaruhi proses pembelajaran. Hasil analisis data tersebut membantu guru memahami mengapa sesuatu aktiviti P&P yang dilaksanakan tidak mencapai matlamat. Dengan cara ini guru dapat mengesan langkah menjalankan aktiviti yang perlu diubahsuai. Apabila berlaku pengubahsuaian aktiviti, secara tidak langsung guru yang terlibat mengubah amalan mengajar iaitu amalan dalam bentuk menyediakan aktiviti P&P. Dalam K.ajian Tindakan pengubahsuaian terhadap aktiviti P&P perlu dan sentiasa dilakukan. Amalan mengubahsuai aktiviti diteruskan sehingga pencapaian murid meningkat ke tahap yang sebaik mungkin.

Proses pengubahsuaian sesuatu aktiviti berlaku setelah aktiviti itu dilaksanakan. Data tentang pelaksanaan aktiviti dianalisis dan hasil analisis itu dijadikan panduan atau landasan untuk memperbaiki aktiviti yang sama atau membina aktiviti baru.

Melalui proses "cuba-cuba" aktiviti diubahsuai mengikut keperluan murid dan dengan cara tersebut keberkesanan aktiviti P&P boleh dipertingkatkan. Usaha berterusan oleh guru untuk menilai keberkesanan amalan mengajar juga membolehkan guru tersebut mengesan kelemahan yang menimbulkan masalah pembelajaran seawal mungkin. Dengan cara ini langkah pembaikan dapat dibuat sebelum sesuatu masalah menjadi serius dan terlalu sukar untuk ditangani.

Kajian Menjelaskan Amalan Penyelidik

Guru yang menjalankan K-ajian Tindakan memainkan peranan sebagai pengkaji. Perkara yang dikaji ialah amalan guru itu sendiri berkaitan dengan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid yang diajar. Oleh itu guru adalah pihak yang dikaji dan beliau tidak mewakili mana-mana kelompok populasi. Justeru, adalah tidak wajar dapatan Kajian Tindakan digunakan untuk membuat generalisasi terhadap amalan guru lain. Begitu juga, cadangan untuk memperbaiki aktiviti atau langkah P&P berdasarkan dapatan sesuatu kajian adalah sesuai dan lebih tepat untuk memperbaiki amalan guru yang menjalankan Kajian Tindakan itu sendiri.

Perkongsian Maklumat

Perrkongsian dapatan kajian adalah perkara penting yang disarankan dalam Kajian Tindakan. Melalui perkongsian itu guru lain boleh menggunakan dapatan kajian sebagai rujukan atau panduan bagi melaksanakan kajian mereka sendiri. Seseorang guru yang berhasrat untuk mencuba aktiviti-aktiviti P&P yang telah dilaksanakan dalam Kajian Tindakan guru lain perlulah mengutip data tentang amalannya dahulu. Berdasarkan analisis data yang dikutip itu aktiviti yang hendak dicuba diubahsuai mengikut keperluan murid-muridnya sendiri.

Memahami Proses Pembelajaran

Guru yang menjalankan Kajian Tindakan turut mengalami proses pembelajaran. Melalui pendekatan ini guru cuba memahami proses pembelajaran murid-muridnya. Dengan memahami proses pembelajaran murid, guru boleh mengambil langkah untuk memperbaiki pengajarannya yang tidak berkesan. Kajian Tindakan yang memberi penekanan kepada langkah-langkah untuk membuktikan bahawa sesuatu pendekatan atau aktiviti pengajaran adalah lebih baik daripada yang lain atau untuk menentukan sejauh mana keberkesanan penggunaan sesuatu alat bantu dalam pengajaran tidak menepati matlamat untuk memperbaiki amalan guru.

Perhatikan contoh-contoh dibawah.

• Perbandingan Antara K.eberkesanan Teknik Mengajar A Dengan Teknik Mengajar B.
• Keberkesanan Penggunaan Internet Dalam Pengajaran.

Contoh di atas mebayangkan bahawa tumpuan kajian adalah untuk menguji keberkesanan teknik mengajar atau bahan P&P, manakala kajian tindakan pula cuba mengesan kekuatan atau kelemahan amalan guru.

Melalui Kajian Tindakan teknik mengajar A atau B serta penggunaan internet dalam pengajaran boleh dijadikan langkah atau aktiviti P&P untuk menangani sesuatu masalah yang dikaji.

Pendekatan Penyelidikan Dalam Pengajaran

Berbagai aktiviti atau program tambahan dilaksanakan di sekolah untuk mempertingkatkan prestasi murid. Seringkali aktiviti tersebut dilaksanakan di luar bilik darjah sama ada sebagai kelas tambahan atau program berbentuk kempen untuk menggalakkan lagi minat murid terhadap pelajaran. Seseorang guru yang menjalankan Kajian Tindakan tentang amalan mengajarnya bukanlah melaksanakan sesuatu projek khusus untuk tujuan penyelidikan semata-mata tetapi mengajar dengan menggunakan pendekatan penyelidikan. Kajian dijalankan semasa guru mengajar di bilik darjah dengan cara menggabungjalinkan ciri-ciri penyelidikan dalam pengajaran seperti mengumpul data tentang pengajaran dan selepas itu menganalisis data tersebut. Dalam Kajian Tindakan langkah-langkah penyelidikan iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek perlu dipatuhi.

Mengutip Dan Menganalisis Data

Kajian Tindakan memberi ruang kepada guru untuk menerokai daya kreativiti dan inovasi. Oleh itu alat yang digunakan untuk mengutip data tidak perlu dihadkan kepada beberapa alat yang lazim digunakan dalam kajian tradisi seperti temubual atau soalselidik. Guru boleh membina alat sendiri untuk mengumpul data asalkan alat yang dibina itu praktikal dan sesuai digunakan mengikut keperluan kajian. Pengalaman mengajar yang ada pada guru khususnya yang berkaitan dengan aktiviti penilaian yang sering dilakukan oleh guru adalah aset penting yang boleh dimanfaatkan untuk membina alat.

Berasaskan data daripada pelbagai sumber, kebenaran dapatan Kajian Tindakan boleh diperkukuhkan. Melalui langkah pemerhatian terhadap pelaksanaan aktiviti-aktivit P&P data boleh dikumpul oleh tiga pihak iaitu penyelidik sendiri, rakan dan murid-murid yang diajar. Manakala di peringkat memahami masalah pula, guru boleh mendapatkan data daripada beberapa sumber sedia ada serta mengutip data daripada murid-murid sebagai data tambahan sekiranya perlu.

Data yang dikumpul perlulah dianalisis supaya memberi makna kepada keadaan yang sedang dikaji. Terdapat beberapa cara yang boleh digunakan untuk menganalisis data. Antara cara yang mudah ialah mengelompokkan data daripada beberapa sumber mengikut tajuk atau tema tertentu. Dengan cara membandingkan data-data itu perkaitan antara data-data dapat dilihat. Melalui cara ini keadaan yang dikaji dapat dilihat atau difahami dengan lebihjelas.

Usaha Berpasukan

Guru boleh melaksanakan Kajian Tindakan bersendirian tetapi berdasarkan pengalaman beberapa orang guru di sekolah-sekolah di Australia didapati bahawa K.ajian Tindakan adalah lebih berkesan apabila dilaksanakan secara usaha sama atau berpasukan. Didapati juga bahawa usaha sama di kalangan guru adalah lebih berkesan apabila semua guru dalam pasukan penyelidik turut terlibat menjalankan K.ajian Tindakan di bilik darjah masing-masing.

Peranan berpasukan menjadikan K.ajian Tindakah lebih berkesan kerana idea dan pandangan yang berbagai boleh membantu memantapakan sesuatu keputusan. Selain daripada memberi pandangan tiap-tiap ahli boleh saling membantu dalam melaksanakan tindakan seperti membuat pemerhatian atau mengumpul data.

Usaha berpasukan juga sangat penting bagi pelaksana kajian tindakan yang menghadapi kebuntuan semasa melaksanakan kajian. Dengan adanya pasukan penyelidik guru boleh saling merujuk dan saling bertanya apabila menghadapi masalah.

Di sekolah kerja berpasukan boleh diwujudkan melalui panitia mata pelajaran. Kajian Tindakan boleh dijadikan agenda utama panitia untuk membina semangat kerja berpasukan serta meningkatkan profesionalisme guru.

Bagaimana usaha berpasukan dapat diwujudkan sedangkan para guru mempunyai senarai tugas yang tidak pernah berakhir? Sekiranya seseorang guru pelaksana Kajian Tindakan memerlukan bantuan daripada guru lain, adakah perlu bagi beliau mengadakan satu mesyuarat khusus? Perjumpaan yang formal hanya dapat diadakan selepas waktu sekolah. Sekiranya guru-guru terlibat tidak boleh meluangkan masa, sudah tentulah perbincangan tidak dapat dijalankan.

Bagi meneruskan kajian, langkah-langkah pelaksanaan perlu diubahsuai. Perbincangan boleh diadakan secara berperingkat. Mana-mana ahli yang mempunyai waktu senggang serentak bolehlah mengadakan perbincangan dahulu. Jika perlu guru yang memerlukan bantuan itu bolehlah merujuk kepada ahli-ahli lain kemudian iaitu apabila mereka mempunyai masa terluang khususnya pada waktu senggang.

Usaha berpasukan tidak semestinya berlaku di kalangan guru-guru dalam satu sekolah sahaja. Guru haruslah mengambil inisiatif untuk berkongsi pengalaman dengan guru-guru di sekolah lain khususnya sekolah yang berhampiran. Aktiviti berkongsi pengalaman di antara sekolah-sekolah memberi peluang kepada guru untuk memperbaiki lagi kemahiran menjalankan kajian melalui pertukaran idea dan pengalaman.

Keberkesanan Kajian Melalui Pelaksanaan Jangka Panjang

'Program For Enhancaing Effective Learning" (PEEL) iaitu program ^enyelidikan di sekolah melalui Kajian Tindakan telah dilaksanakan di sekolah-sekolah di Victoria, Australia. Menurut guru-guru yang terlibat dalam program itu, Kajian Tindakan sebagai pendekatan pengajaran untuk mencapai matlamat pendidikan terbukti berkesan apabila dilaksanakan dalamjangka waktu yang panjang. Melalui pelaksanaan kajian berulang kali dalam jangka waktu yang panjang, guru berpeluang untuk mencuba berbagai-bagai idea. Melalui proses "cuba-cuba" kemahiran menjalankan kajian meningkat dan keberkesanan pengajaran juga turut meningkat. Oleh sebab itu kajian tindakan diamalkan sebagai pendekatan pengajaran seharian di bilik darjah dan amalan penyelidikan ini diteruskan tahun demi tahun.

Kesimpulan

Kajian Tindakan adalah satu langkah berterusan oleh guru untuk menilai dan mengesan keberkesanan amalan sendiri. Melalui langkah-langkah mengesan dan menilai itu data dikumpul untuk dijadikan panduan mengubahsuai amalan lalu supaya keberkesanan amalan mengajar seterusnya dapat dipertingkatkan.

Kajian Tindakan menyarankan supaya guru mengubah amalan mengajar. Perubahan amalan yang disarankan bukanlah perubahan secara mendadak, serta drastik atau mengubah amalan kepada sesuatu keadaan yang asing. Perubahan yang disarankan ialah dari segi mengubahsuai amalan secara berperingkat berasaskan data yang telah dikutip.

Guru bukan sahaja memainkan peranan sebagai penyelidik tetapi beliau juga adalah pihak yang dikaji. Sebagai penyelidik guru mengumpul dan menganalisis data, mencadangkan aktiviti P&P serta melaksanakan sendiri aktiviti tersebut.

Di sekolah murid menghadapi pelbagi masalah pembelajaran. Berasaskan pertimbangan itu, Kajian Tindakan yang bertujuan untuk menangani pelbagi masalah P&P lebih menepati matlamat untuk membimbing murid mencapai tahap cemerlang dalam pendidikan. Berasaskan pertimbangan itu juga amalan menyelidik menggunakan pendekatan Kajian Tindakan wajar dilakukan berterusan supaya sebarang masalah pembelajaran yang timbul dapat ditangani serta dikesan seawal mungkin iaitu sebelum ia menjadi terlalu rumit untuk ditangani.

Dalam usaha untuk memahami proses P&P pula, langkah-langkah kajian ditumpukan untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti P&P bukan untuk menentukan atau mengenalpasti sama ada sesuatu langkah lebih baik atau berkesan daripada yang lain. Pendekatan atau bahan P&P yang dianggap baik boleh digunakan untuk menangani sebarang masalah pembelajaran yang dikaji.