CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Thursday, December 17, 2009

MINI KAJIAN TINDAKAN : PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data melalui penggabungan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif
  • Pemerhatian
  • Temubual
  • Borang kaji selidik
ANALISIS DATA

Analisis data menggunakan 3 langkah iaitu :

1) Mengurus (oragization)
Data-data yang diperolehi daripada tiga kaedah pemgumpulan data (pemerhatian,temubual dan borang kaji selidik) disusun dengan sistematik bagi menggelakkan perlambakan maklumat yang boleh mengelirukan pengkaji

2) Menerangkan (description)
Data-data yang diperolehi akan dikategorikan kepada tiga kategori iaitu:

a) Penglibatan pelajar dalam P&P
-Melibatkan diri (aktif)
-Tidak melibatkan diri (pasif)

b) Kefahaman mengenai apa yang disampaikan oleh guru melalui tingkahlaku pelajar
-Isi pengajaran yang disampaikan oleh guru mudah difahami
-Isi pengajaran yang disampaikan oleh guru sukar difahami
-Pelajar suka menjawab soalan aktiviti guru
-Pelajar tidak suka menjawab soalan aktiviti guru

3) Penjelasan/penerangan (interpretation)
Melalui data-data yang diperoleh , ianya boleh digunakan guru dalam membuat penilaian samada kaedah demonstrasi, kad imbasan dan penggunaan perisian komputer berkesan atau tidak dalam meningkatkan instrumen penilaian tahap kefahaman pelajar.

0 comments: